Naturecan

Title:  Lead Pharmacist

Location: Must be based in Poland

Language: Polish – Native, English - highly proficient.

Salary: Very competitive salary

The Role 

We are looking for a pharmacist from to start as soon as possible to work with us in establishing a new digital pharmacy in Poland. If you have an entrepreneurial mindset, are a self-starter, are cool under pressure, organised and a team player, then this is the role for you. Trust and personal responsibility are our top priorities.

Responsibilities 

• Set up and registration of a new pharmacy.

• You will be leading all pharmaceutical processes and the ‘responsible person’ under the pharmacy license.

• We offer you a varied job with the opportunity to develop not only yourself, but also the processes in our pharmacy.

• Monitoring of drug dispensing from a pharmaceutical, medical and economic point of view.

• Implementation of new ideas to optimize our processes.

• Consultation with medical practices, wholesalers and suppliers.

• Participation in a creative and market-oriented implementation of marketing measures.

Skills

• You are a qualified pharmacist.

• Previous success in leading a team and the management of a pharmacy.

• Good communication and teamwork skills in Polish and English.

• Goal-oriented action and flexibility.

• Interest and mindset for the continual process improvement and digitization of operations in the pharmacy.

Benefits

• A permanent employment contract.

• Above-standard salary, depending on qualifications.

• You can contribute your ideas for the design of the workplace.

• You’ll be working alongside a highly-capable global team, operating a highly-performing ecommerce, direct-to-consumer business in France and across 44 other countries.

• A modern and friendly working atmosphere.

• Individual training opportunities promote your personal development.

About Us

Naturecan, founded in May 2019 by Andy Duckworth, the former CEO of Myprotein, and Paul Finnegan, is a global wellness brand focused on offering a premium, safe and effective hemp derived CBD, as well as other health-related products such as minerals to help people live a healthier, happier and more pain-free lives.

We are a high-growth tech scale-up with a clear vision to succeed and emerge as a leader on Global markets.

We operate in 43 different countries across the Americas, Europe and Asia.

Our Culture

At Naturecan, our focus is creating a culture that actively encourages our employees to voice and implement new initiatives and better ways of working, we respect our employees ideas, creativity and most importantly we value their time.

Our goal is to provide a working environment that protects and respects family life. We achieve this by giving our employees the flexibility to work from any location. 

Tytuł:  Prowadzący farmaceuta

Lokalizacja: Musi mieszkać w Polsce,

Języki: Polski – Język ojczysty, Angielski - bardzo doświadczony.

Wynagrodzenie: Zależnie od doświadczenia

Rola

Poszukujemy farmaceuty do rozpoczęcia jak najszybciej pracy z nami przy tworzeniu nowej cyfrowej apteki w Polsce. Jeśli masz przedsiębiorcze nastawienie, jesteś self-starterem, jesteś spokojny pod presją, zorganizowany i jesteś graczem zespołowym, to jest to rola dla Ciebie. Zaufanie i osobista odpowiedzialność są naszymi priorytetami.

Obowiązki

● Założenie i rejestracja nowej apteki.

● Będziesz kierował wszystkimi procesami farmaceutycznymi i "osobą odpowiedzialną" w ramach zezwolenia na prowadzenie apteki.

● Oferujemy Ci zróżnicowaną pracę z możliwością rozwoju nie tylko siebie, ale również procesów w naszej aptece.

● Monitorowanie wydawania leków z punktu widzenia farmaceutycznego, medycznego i ekonomicznego.

● Wdrażanie nowych pomysłów w celu optymalizacji naszych procesów.

● Konsultacje z gabinetami lekarskimi, hurtowniami i dostawcami.

● Udział w kreatywnym i zorientowanym na rynek wdrażaniu działań marketingowych.

Umiejętności I doświadczenie

● Jesteś wykwalifikowanym farmaceutą.

● Wcześniejsze sukcesy w kierowaniu zespołem i zarządzaniu apteką.

● Dobre umiejętności komunikacji i pracy w zespole w języku polskim i angielskim.

● Działanie zorientowane na cele i elastyczność.

● Zainteresowanie i nastawienie na ciągłe doskonalenie procesów i operacji w aptece.

Benefity

● Stałą umowę o pracę.

● Ponadstandardowe wynagrodzenie, uzależnione od kwalifikacji.

● Możesz wnieść swoje pomysły na zaprojektowanie miejsca pracy.

● Będziesz pracować u boku wysoko wykwalifikowanego globalnego zespołu, prowadzącego wysoko wydajny biznes ecommerce, bezpośrednio do konsumenta w Polsce i w 44 innych krajach.

●Nowoczesna i przyjazna atmosfera pracy.

●Indywidualne możliwości szkoleniowe wspierające Twój rozwój osobisty.

O Nas

Naturecan, założony w maju 2019 roku przez Andy'ego Duckwortha, byłego dyrektora generalnego Myprotein, i Paula Finnegana, jest globalną marką wellness skoncentrowaną na oferowaniu najwyższej jakości, bezpiecznego i skutecznego CBD pochodzącego z konopi, a także innych produktów związanych ze zdrowiem, takich jak minerały, aby pomóc ludziom żyć zdrowiej, szczęśliwiej i bez bólu.

Jesteśmy szybko rozwijającą się firmą technologiczną z jasną wizją odniesienia sukcesu i zdobycia pozycji lidera na rynkach światowych.

Działamy w 44 różnych krajach na terenie całej Ameryki, Europy i Azji.

Nasza kultura

W Naturecan koncentrujemy się na tworzeniu kultury, która aktywnie zachęca naszych pracowników do zgłaszania i wdrażania nowych inicjatyw i lepszych sposobów pracy, szanujemy pomysły naszych pracowników, kreatywność i co najważniejsze cenimy ich czas.

Naszym celem jest zapewnienie środowiska pracy, które chroni i szanuje życie rodzinne. Osiągamy to, dając naszym pracownikom elastyczność pracy z dowolnego miejsca.